Hogescholen kunnen prestatieafspraken niet nakomen

Wat is de kwaliteit van een opleiding die iemand heeft gevolgd? Deze kwaliteit kwam jaren geleden ter sprake en hierover zijn prestatieafspraken gemaakt tussen de minister en hogescholen. Hebben deze afspraken invloed gehad op de kwaliteit?

Door: Carel Glastra
Nederland is een kenniseconomie. Een informatiemaatschappij waarbij de economische groei van de samenleving met name voortvloeit uit de (technische) kennis.
Om deze kenniseconomie op peil te houden is een goede scholing van belang. In 2012 hebben Hogescholen en Universiteiten die bekostigd worden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen afspraken gemaakt met de toenmalige minister  Jet Bussemaker. Deze prestatieafspraken zijn opgesteld met als doel om de prestaties van Hogescholen en Universiteiten in Nederland te verbeteren.

Onderzoek is gedaan naar twee studiesuccesfactoren t.w.: uitval en rendement.

Uitval
Bij alle hogescholen is een lichte groei in het aantal studenten en medewerkers geweest. Hierbij is niet eenduidig te zeggen dat de uitval gedaald is. Sterker nog: bij een aantal hogescholen is de uitval gestegen ofwel gelijk gebleven aan de ambitie of de nulmeting die in 2011 is gedaan. De Haagse Hogeschool heeft als voorbeeld een stijging van 3.000 studenten en een stijging in het uitvalresultaat van 2,4% terwijl de Hogeschool Leiden een stijging van duizend studenten heeft met een daling van het uitvalresultaat van 2,8%.

Rendement
De gestelde ambities zijn door de meeste hogescholen bij lange na niet gehaald. Alleen de Hogeschool Utrecht heeft sinds 2011 een lichte stijging als ambitie voorgesteld en heeft deze gehaald. Andere hogescholen hebben meestal een ambitie neer gelegd die hoger ligt dan de nulmeting in 2011. Echter heeft verder geen enkele hogeschool deze ambitie waar weten te maken.

Om te concluderen dat de prestatieafspraken hebben geleid tot verbetering van de prestatie op gebied van de criteria “studiesucces”, is niet te bewijzen aan de hand van dit onderzoek. Om tot een significante uitkomst te komen zal een vervolgonderzoek moeten plaats vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *