Stijging van de zorgpremie wordt beïnvloed door de reserves van zorgverzekeraars

De zorgpremie gaat elk jaar omhoog, alleen bij een klein aantal verzekeraars blijft de zorgpremie ongewijzigd. Uit eigen onderzoek is gebleken dat de premiestijging het gevolg is van hogere zorgkosten en lagere reserves. Tevens hebben deze reserves een invloed op de zorgpremie. Door: Zjaresse Balentin Voor dit onderzoek werden de premies van 2015, 2016 en 2017 geanalyseerd. De premiestijging in de genoemde jaren was het gevolg van de te verwachten hogere zorgkosten. Tevens hebben uitbreidingen van de basisverzekering plaatsgevonden en deze uitbreidingen hebben tevens bijgedragen aan de premiestijgingen. Maar was de premiestijging het gevolg van hogere kosten en uitbreidingen van de basisverzekering? De zorgverzekeraars hebben al jaren hun reserves ingezet om de premies zo laag mogelijk te kunnen behouden. Ooklees verder

Lees verder

Het geloof van mensen in banken is lastig terug te winnen

Er was weinig vertrouwen meer in de banken, in 2008 was er een financiële crisis, die mede is ontstaan doordat klanten hun geld van de banken af wilden halen. Om het vertrouwen terug te winnen zullen banken aan de verwachtingen die klanten hebben van de banken moeten voldoen.  Door: Yorick Moors Om het vertrouwen van de klanten terug te winnen, zullen de banken aan de verwachtingen van de klanten moeten voldoen. Uit eigen onderzoek onder 20 klanten van banken is gebleken dat 50% vindt dat het winstoogmerk van banken invloed heeft op het vertrouwen in de bank. Wanneer banken een non-profit instelling zouden worden zal bij 50% het vertrouwen vergroot worden. Maar dit is niet voor iedereen het geval enlees verder

Lees verder

Algemene ziekenhuizen lopen geen gevaar ondanks slechte financiële prestaties

We kennen in Nederland ongeveer 61 algemene ziekenhuizen en 8 Universitair Medisch Centra. Uit een recent onderzoek van accountantsorganisatie BDO blijkt dat algemene ziekenhuizen financieel slechter presteren dan UMC’s. Uit eigen onderzoek is gebleken dat ondanks de slechte financiële prestaties de algemene ziekenhuizen in Nederland geen hoger faillissementsrisico lopen. Door: Zait Yagdi In 2018 was het weer raak! Het MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen werden failliet verklaard. Naar aanleiding van de negatieve berichten in de media heb ik met faillissementsvoorspellingsmodellen onderzoek gedaan naar het faillissementsrisico van algemene ziekenhuizen en UMC’s in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit het toepassen van de faillissementsvoorspellingsmodellen. De resultaten van deze modellen worden uiteindelijk statistisch getoetst om steun te vinden voor de verwachting dat algemene ziekenhuizen meerlees verder

Lees verder

Opleidingsniveau ouders beïnvloedt studiesucces kind?

Volgens de Inspectie van het Onderwijs wordt het opleidingsniveau van ouders steeds bepalender voor de onderwijskansen van het kind. Een kind van hoogopgeleide ouders toont een beter studiesucces op school dan een kind van laagopgeleide ouders. Uit de resultaten van een Brits en Amerikaans onderzoek komt naar voren dat de betrokkenheid van ouders een positief effect heeft op leerprestaties van het kind. Betrokkenheid hangt samen met de sociaaleconomische achtergrond én het opleidingsniveau. Door: Shaniva Biere Ouderbetrokkenheid wil zeggen betrokkenheid en interesse bij de ontwikkeling, het huiswerk en de leraar/school van het kind. De betrokkenheid van ouders bij het primaire onderwijs is groot. Opvoeding en onderwijs zijn even belangrijk geworden als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Uit meerderelees verder

Lees verder

Voetbalclub FC ’s-Gravenzande komt zijn afspraken niet na, met ontevreden leden als gevolg

Verhoging van de contributie lijdt tot veel ontevredenheid onder een groot deel van de leden van FC-’s-Gravenzande. FC-’s-Gravenzande heeft voor seizoen 2018-2019 de contributie weer wat opgeschroefd, door een eerder gemaakte begrotingsfout van de vereniging.   Door: Thijs Vos   Er zijn een aantal ledenvergaderingen terug duidelijke afspraken gemaakt over het contributiebeleid. De afspraak die gemaakt zou zijn, was dat het contributiebedrag wat de leden ieder jaar moeten afdragen de komende jaren niet meer omhoog zou gaan. Toch is er wegens een begrotingsfout door de voetbalvereniging aan de hendel getrokken en is er op de afgelopen ledenvergadering verkondigd dat de contributies voor volgend seizoen weer zouden stijgen. Deze begrotingsfout is veroorzaakt door onvoorziene kosten van de bedrukking op de kleding.lees verder

Lees verder

Grotere ziekenhuizen hebben minder last van vaste kosten dan kleinere ziekenhuizen

Uit eigen onderzoek blijkt dat de kosten bij de grotere ziekenhuizen variabeler van aard zijn, dan bij de kleinere ziekenhuizen. Dat de grotere ziekenhuizen in verhouding minder vaste kosten hebben, komt voornamelijk doordat de impact van een contract met een lange looptijd kleiner is bij de grotere ziekenhuizen. Door: Nick van Leeuwen In het onderzoek dat in maart 2019 is afgerond, is onderzoek gedaan naar de sticky costs bij de grotere en kleinere ziekenhuizen. Sticky costs ofwel stickiness zijn kosten die niet naar behoren meebewegen met de activiteiten/ omzet van een organisatie. De kosten stijgen wel evenredig met de activiteiten/ omzet mee, maar dalen daarentegen niet evenredig mee. Goede kostenstructuur is belangrijk Voor organisaties is het van belang om delees verder

Lees verder

Gaan grotere gemeenten efficiënter om met onderwijsuitgaven?

Het klinkt misschien logisch. Echter is het maar de vraag of dit (altijd) het geval is. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar het vraagstuk: Wat zijn de belangrijkste factoren voor fluctuatie in de onderwijs uitgaven van gemeenten? Hierbij heb ik rekening gehouden met verschillende factoren, zoals het aantal inwoners en totaaloppervlakte van de gemeente. Door: Bram Oprel Zoals verwacht zijn er uit het onderzoek een aantal belangrijke factoren naar voren gekomen die de fluctuatie in uitgaven aan onderwijs van gemeenten beïnvloeden. Deze zullen later met het resultaat worden samengevat. Eerst zullen er een aantal punten duidelijk gemaakt worden. De volgende punten zijn van belang: Vormen van onderwijs Vormen van onderwijs die vallen onder de onderwijskosten die in de jaarrekening vanlees verder

Lees verder

Op zoek naar een studentenkamer? In Delft maak je de meeste kans!

Uit recent onderzoek is gebleken dat in Delft studenten de meeste kans maken op het vinden van een studentenkamer. In 2017 heeft de Landelijke Studentenvakbond een prijs overhandigd aan gemeente Delft voor haar studentenhuisvestingen.  Door: Jelle Touwen In heel Nederland is er een tekort aan studentenkamers, zo zijn er ongeveer 40.000 kamers te kort. Dit komt omdat er te weinig wordt gefaciliteerd of door te strikte regelgeving. In vijf verschillende steden, respectievelijk Delft, Groningen, Maastricht, Amsterdam en Rotterdam is onderzocht waar je de meeste kans maakt voor het vinden van een studentenkamer. Niet alleen is er gekeken naar de vraag/aanbod curve, maar ook naar de prijs per vierkante meter. De resultaten spreken voor zich, zowel in Rotterdam als Amsterdam betaallees verder

Lees verder

Het oppotten van geld door middelbare scholen

Onderwijs is op dit moment een belangrijk discussiepunt op de politieke agenda. Er is vooral discussie over de hoeveelheid geld die naar het onderwijs gaat. Veel onderwijsinstellingen geven aan dat zij  meer geld nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te geven. De ministers van onderwijs gaven hierop het tegenargument dat onderwijsinstellingen te veel geld oppotten. De vraag is natuurlijk wie er in deze situatie gelijk heeft? Door: Robin knetsch Met het oppotten van geld wordt bedoeld dat scholen geld voor onderwijs in hun reserves laten zitten. Dit geld is eigenlijk bedoeld om te investeren in onderwijs. Deze reserves zijn vaak overige reserves en bestemmingsreserves. Deze vallen onder het eigen vermogen van een onderwijsinstelling. Het oppotten van geld kan met namelees verder

Lees verder

Directiesalarissen goede doelen per categorie

De salarissen van directeuren van goede doelen vinden veel mensen erg hoog. De hoogte wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, onder andere de omvang van het goede doel. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of directeuren van goede doelen die zich inzetten voor Internationale hulp & Mensenrechten, meer verdienen dan directeuren van goede doelen die zich voor andere zaken inzetten.  Door: Tom van Paridon  Dit werd onderzocht aan de hand van dertig goede doelen. De goede doelen werden ingedeeld per categorie. De salarissen van directeuren werden onttrokken uit de jaarrekeningen van de goede doelen over het jaar 2017. De verwachting was dat minstens negentig procent van de directeuren van goede doelen die zichlees verder

Lees verder