Directiesalarissen goede doelen per categorie

De salarissen van directeuren van goede doelen vinden veel mensen erg hoog. De hoogte wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, onder andere de omvang van het goede doel. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of directeuren van goede doelen die zich inzetten voor Internationale hulp & Mensenrechten, meer verdienen dan directeuren van goede doelen die zich voor andere zaken inzetten.  Door: Tom van Paridon  Dit werd onderzocht aan de hand van dertig goede doelen. De goede doelen werden ingedeeld per categorie. De salarissen van directeuren werden onttrokken uit de jaarrekeningen van de goede doelen over het jaar 2017. De verwachting was dat minstens negentig procent van de directeuren van goede doelen die zichlees verder

Lees verder

Directie HHS zorgt voor hoge werkdruk bij docenten

Volgens het “Algemeen dagblad” gaat de Haagse Hogeschool  de komende jaren flink bezuinigen. De kop van het artikel zegt dan ook “Haagse Hogeschool trekt broekriem stevig aan”. Vooral medewerkers met een tijdelijke contract moeten vrezen voor hun baan. De onderwijsinstelling is bang de komende jaren in financieel zwaar weer terecht te komen. Door: Laurens Boone Kijkend naar de personele lasten is er een stijging van 0,68% terwijl het studenten aantal met 1,04% steeg t.o.v. 2016. De HHS is efficiënter omgegaan met het inplannen van docenten. De komende jaren zal de HHS proberen om dit nog meer te verbeteren. Voor de directie is het van belang dat er niet alleen gekeken wordt naar het efficiënt inplannen van docenten maar ook naarlees verder

Lees verder

Sv DWO behaalt doelen vanwege nieuw beleid

Uit het onderzoek en gesprekken kan er niets anders geconcludeerd worden dat sv DWO zich bevindt op de goede weg. Als de prestaties worden vergeleken met de voorgaande jaren is er duidelijk al een stijgende lijn te zien.   Door: Dylan Flohr   Sv DWO heeft op meerdere vlakken vooruitgang geboekt kan geconcludeerd worden uit het persoonlijke onderzoek dat is gehouden. Technisch hart Door de invoering van een technisch hart is er duidelijkheid gecreëerd in het handelen van de club en zijn de doelstellingen gerealiseerd. Het technisch hart is verantwoordelijk voor het professionaliseren van de organisatie. Het technisch hart bestaat uit: bestuursleden, hoofdjeugdopleiding, hoofdtrainers(onder- en bovenbouw) en hoofdtrainer zaterdagselectie. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden technische beslissingen gezamenlijk genomen. Voorgaandelees verder

Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leidt tot meer Transparantie bij organisaties?

Uit onderzoek is gebleken dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet tot meer Transparantie leidt. De overheid stimuleert al jaren het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit komt mede door de aanbevelingen van de Europese Unie aan de lidstaten om MVO aan te moedigen. Uit het rapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Transparantie blijkt dat steeds meer bedrijven MVO toepassen (blijkt uit de jaarverslagen). Er wordt steeds meer de indruk gewekt dat MVO voor meer transparantie zorgt bij organisaties. Uit onderzoek blijkt dat de aan het begin opgenoemde bewering niet klopt. Er is gebruik gemaakt van de in het transparantierapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgenomen ondernemingen (485 grootste organisaties). Er is vervolgens een steekproeflees verder

Lees verder

Gemeenten hebben een slechte kostenefficiency

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de kostenbeheersing van gemeenten in Nederland verslechterd is. Dit betekent dat gemeenten telkens minder middelen hebben om kosten te reduceren. Van de in totaal 30 a-selecte gemeenten in Nederland scoren vijf gemeenten positief in het onderzoek. Hoog tijd voor de gemeenten om uit te zoeken hoe dat kan!   Door: Chiel Nagtegaal Het afgelopen jaar is er veel te doen om de financiële situatie van gemeenten. Zo meldt de Tielenaar dat de provincie zich zorgen maakt om de financiële situatie van de gemeente Tiel. Hetzelfde geldt voor de gemeente Dongen. Zo meldt de nieuwssite van de gemeente Dongen dat de financiële situatie van de gemeente Dongen zorgelijk is.  Daarnaast meldt het Voorburgs dagblad datlees verder

Lees verder

De financiële situatie van musea is niet verslechterd

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de financiële situatie van kleine musea in Nederland in 2016 ten opzichte van 2015 niet slechter is dan die van grotere musea. Gezien de ontwikkelingen in de museumsector is het wel belangrijk dat musea de kosten blijven beheersen en de eigen inkomsten verhogen. Door: Wesley Vermeulen In een artikel op NU.nl staat dat kleine en middelgrote musea problemen hebben. NU.nl stelt: “De meeste grote musea in Nederland doen het in financieel opzicht goed, maar veel kleine en middelgrote musea hebben het zwaar.” Dit is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar verschillende kleine en grotere musea in Nederland. In het onderzoek zijn twintig musea onderzocht. De voor dit onderzoek geselecteerde musea zijn kleine musealees verder

Lees verder

Stichting BKR handelt in strijd met de privacywet!

De nieuwe privacywet, de zogenoemde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Hoe gaat de stichting met de grootste databank aan persoonsgegevens met deze nieuwe wet om? Door: Hussein Babakhan De databank van Stichting BKR telt bijna 11 miljoen persoonsgegevens, die zijn allemaal geleverd door kredietverstrekkers. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad, inzake een telefoonabonnement is er een enorme toename van persoonsgegevens bij de stichting. Door al deze veranderingen heeft Stichting BKR zijn processen moeten aanpassen. De stichting verleent nu, zoals staat in de AVG meer rechten aan de consument. Vanaf de intreding van de AVG op 25 mei 2018 zijn de benodigde rechten voor consumenten ingevoerd, zoals het recht op bezwaar, het recht oplees verder

Lees verder

Wettelijk verplichte vrouwenquotum – Invoeren of niet?

Het vrouwenquotum is in andere EU landen al veel verder dan in Nederland. Minister Ingrid van Engelshoven wil dat er in Nederlandse bedrijven meer vrouwen in de top komen en wilt deze organisaties meer stimuleren. Er is momenteel alleen een wettelijk streven ingevoerd, waarbij het bestuur 30% uit vrouwen moet bestaan. Maar is dit streven voldoende om dit te vrouwenquotum in Nederland te behalen? Door: Kailash Jagroep In 2013 is er een vrouwenquotum ingevoerd door minister Bussemaker. Dit houdt in dat er binnen bedrijven een streven moet zijn naar minimaal 30% mannen én 30% vrouwen in een bestuur. Nederland loopt hiermee achter ten opzichte van andere EU landen. Er is onderzocht of het quotum daadwerkelijk effect heeft om het quotumlees verder

Lees verder

Afghanen komen minder in de armoede dan de rest van de niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland

Uit eigen onderzoek op basis van gegevens van het CBS en CPB is gebleken dat Afghanen relatief gezien minder kans hebben om in de armoede terecht te komen dan andere niet-westerse allochtonen in Nederland. Dit is onderzocht door te kijken hoe beide groepen scoren op vier belangrijke punten in de armoede kringloop. Door: Mortaza Mohammadi Conclusie en aanbevelingen Uit de uitkomsten van het onderzoek is op te maken dat Afghanen relatief gezien minder kans hebben om in de armoede terecht te komen vergeleken met andere niet-westerse bevolkingsgroepen. De oorzaken hiervoor zijn met name de hogere participatiegraad op de arbeidsmarkt en het hogere scholingsniveau. Veel van de oorzaken van armoede hebben met integratie en persoonlijke ontwikkeling te maken. Persoonlijke ontwikkeling heeftlees verder

Lees verder

Sticky kosten binnen goede doelen

Stickiness is een term die de weerstand van kostensoorten tegenover verandering definieert. Dit verschijnsel schijnt duidelijker naar voren te komen gedurende tijden van economische groei. Uit onderzoek is gebleken dat diverse soorten organisaties te maken hebben met sticky kosten. Hier is binnen de non-profit sector nog weinig onderzoek naar uitgevoerd. Door: Maurice Vrolijk Als de omzet van organisaties groeit dan groeit het kostenniveau vanzelfsprekend mee. Stickiness van kosten duidt voornamelijk op het probleem waar een organisatie tegenaan loopt als zij eenmaal in een dalende trend terechtkomt. Uit onderzoek is gebleken dat kostensoorten veelal in bepaalde mate resistentie vertonen tegen aanpassingen op basis van een inkrimpend activiteitenniveau/omzetniveau. Aangezien het feit dat er naar dit fenomeen nog weinig onderzoek is verricht binnenlees verder

Lees verder