Effect van de COVID-pandemie op het donatiegedrag van studenten

Uit onderzoek is gebleken dat de covid-pandemie geen effect heeft gehad op het donatiegedrag van studenten. Bij dit onderzoek is er gekeken naar een groep van 50 studenten en op basis van de uitkomsten van het onderzoek is er geconcludeerd dat de covid-pandemie geen effect heeft gehad op het donatiegedrag van studenten. Door: Dina Allaoui De COVID-pandemie heeft zeker gevolgen voor goede doelenorganisaties in Nederland. Die gevolgen verschillen overigens sterk per individuele organisatie. De goede doelensector omvat dan ook organisaties die als gevolg van COVID-19 aanzienlijk in inkomen achteruit zijn gegaan, een deel van hun staf heeft moeten ontslaan en een deel van hun reguliere werkzaamheden tijdelijk heeft moeten stoppen, maar ook organisaties die hun inkomen hebben zien stijgen, meerlees verder

Lees verder

Impact COVID-19 op de resultaten van de studenten binnen de Haagse Hogeschool

De leef- en onderwijssituatie blijkt langer te gaan duren dan werd gedacht en de einddatum is vrij onduidelijk. Studenten moeten opzoek naar een nieuw ritme voor het onderwijs. Deze zoektocht is nog steeds gaande onder de studenten. Daarom heb ik ervoor gekozen een online enquête samen te stellen en deze te versturen onder de studenten van de Haagse Hogeschool. Dit heb ik gedaan om te kijken of de coronacrisis invloed heeft gehad op de cijfers van de studenten. Door: Bouchra Agourram Uit het onderzoek die ik verricht heb onder de studenten binnen de Haagse Hogeschool is gebleken dat de meningen erg verschillen. Een meerderheid van de studenten geeft aan dat hun resultaten zijn gedaald. Dit komt doordat studenten hebben aangegevenlees verder

Lees verder

Studie-uitval in de coronatijd

Uit onderzoek is gebleken dat het percentage studie-uitval tot aan de zomer van 2020 onder eerstejaarsstudenten is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De verwachting was dat dit percentage flink zou toenemen, omdat studenten te maken krijgen met motivatieproblemen of psychologische klachten. Uit onderzoek blijkt verder dat studenten meer negatieve gevolgen ervaren door de coronapandemie en de coronamaatregelen, maar toch beter presteren. Door: Kuljit Singh Sumal Studentenorganisaties vrezen voor een hogere studie-uitval, omdat het aantal meldingen van studenten flink is toegenomen. Studenten geven aan dat zij door de coronamaatregelen lijden aan eenzaamheid, depressie, motivatieproblemen of vermoeidheid. Daarnaast geven studenten aan dat de wijze waarop het onderwijs nu geregeld is hen niet bevalt. Dit komt onder andere door het gebrek aanlees verder

Lees verder

Goede doelen organisaties en budgetteren

Uit onderzoek is gebleken dat grotere goede doelen organisaties beter kunnen budgetteren dan kleinere goede doelen stichtingen. Door: Isa Atabakar Goede doelen organisaties kunnen begrotingen gebruiken om de financiële effecten van een beslissing weer te geven, met andere woorden: een begroting is een afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Periodiek worden de resultaten vergeleken met de begroting, indien de begroting niet gehaald dreigt te worden moet er ingegrepen worden. Ik zal de verschillen in budgetten beoordelen tussen een 3-tal grote en 2-tal kleine goede doelen organisaties. Ik zal dit onderzoek verrichten aan de hand van een literatuuronderzoek, hierin zal ik allereerst de begrippen definiëren. Hiermee zal ik proberen om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: In hoeverre islees verder

Lees verder

Studenten verliezen tot bijna ruim 56% van hun inkomsten door de Covid-19 Maatregelen

Door: Karam Azzouz De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de financiële gevolgen van de invoering Covid-19 maatregelen van de overheid op Nederlandse studenten aan Hbo-instellingen en universiteiten?’ Dit onderzoek heeft als doel een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag. In maart 2020 zijn tal van nieuwe maatregelen van kracht gegaan met als doel de pandemie te smoren, helaas hebben die maatregelen meer invloed gehad op andere zaken dan de pandemie. Sinds maart 2020 heeft tussen de 23,73% en 56,18% van de Nederlandse studenten, meer geld geleend na het invoeren van maatregelen tegen covid-19. Studenten die extra hebben geleend, leenden gemiddeld tussen de 288,67 en 371,33 euro per maand. Studenten zijn gemiddeld tussen de 21,11% en 56,89% van hun inkomsten kwijtgeraakt. Uitlees verder

Lees verder

In hoeverre rapporteren ministeries over hun impact op de samenleving?

Uit onderzoek is gebleken dat ministeries achterlopen op maatschappelijke wensen omtrent de rapportage van hun impact op de samenleving. Door: Robert Vogelsang Sinds 2017 is het Besluit Bekendmaking Niet-financiële Informatie van kracht. Hierin wordt gesteld dat een organisatie moet rapporteren over de impact die het heeft op de samenleving. Denk hierbij aan de impact op het gebied van milieu, sociaal gebied en corruptie. De overheid volgt dit besluit niet. De overheid hoeft niet te rapporteren over de impact dat het heeft op de samenleving. Dit is in tegenstelling tot de vraag naar transparantie vanuit de maatschappij. Dat de overheid hier niet over rapporteert komt omdat de overheid niet BW2:9 volgt maar de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV). De RBV schrijft voor dat eenlees verder

Lees verder

Effect van bijbaan op studie

Uit onderzoek is gebleken dat studenten beter presteren als ze naast hun studie een bijbaan hebben, maar die bijbaan moet gemiddeld niet meer zijn dan 12 uur per week. Door: Yasemin Orhan Steeds meer studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Door het hebben van een bijbaan zijn studenten minder financieel afhankelijk van hun ouders en kunnen zij hun loon besteden aan extraatjes zoals bijvoorbeeld reizen, kledij en uitgaan. Vraag is wel: gaat dit niet ten koste van de studie? Dit is dan ook een belangrijk thema zowel voor de studenten zelf, als voor onderwijsinstellingen, werkgevers en de overheid. Aan dit onderzoek hebben willekeurig 30 voltijd studenten van de Haagse Hogeschool deelgenomen. Gevraagd is, heb je een bijbaan en voorlees verder

Lees verder

Ziekenhuizen laten subsidies liggen

Uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen tussen 2015 en 2018 subsidies hebben laten liggen. Van de onderzochte  ziekenhuizen in Nederland heeft maar 25% van de ziekenhuizen goed gebruik gemaakt van de subsidies. Door: Yasin Kurnaz De patiëntenzorg in de ziekenhuizen wordt steeds complexer. Dit komt door meerdere ontwikkelingen, zoals: toenemende technische mogelijkheden, toename van patiënten met meerdere aandoeningen en vergrijzing. Door deze toenemende complexiteit is het vereist dat de ziekenhuizen constant investeren in personeel. De ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft ieder jaar subsidies aan ziekenhuizen. Deze subsidies worden onder andere uitgekeerd voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen en voor de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ). Voor de subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is er een subsidieplafond die ieder jaar verschilt.lees verder

Lees verder

Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

De afgelopen decennia is in de samenleving veel geschreven over het salaris dat een directeur van een stichting verdient. Hierbij is de vraag ontstaan of er een relatie is met de hoogte van het directiesalaris en het aantal donateurs. Door: Burak Gunaydin In het uitgevoerde onderzoek zijn er 10 stichtingen uitgekozen van een zoveel mogelijk gelijkwaardig formaat. Hiervan zijn de directiesalarissen en het aantal donateurs van de jaren 2016, 2017 en 2018 opgezocht en op basis van die waarnemingen is er een correlatiecoëfficiënt berekend. Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens ingevoerd om de hele hoge salarissen te beperken tot een acceptabel niveau, vandaar dat extreem hoge salarissen niet voorkomen. Met de gevonden gegevens is er getoetst oflees verder

Lees verder

Kerken dreigen te sluiten door onvoldoende inkomsten

De laatste jaren hebben kerken steeds meer moeite met het inzamelen van voldoende geld om voort te kunnen bestaan. Veel kerken hebben hun deuren moeten sluiten, omdat de opbrengsten de kosten niet meer konden dekken. Hier kunnen ze wat aan doen door beter in te zamelen. Door: Julia Hoek Een groot aantal kerken houdt jaarlijks een Actie Kerkbalans, waarbij gemeenteleden gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren om in de kosten van de kerk te kunnen voorzien. Bij het benaderen van de gemeenteleden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. Echter blijkt uit onderzoek dat de verschillende leeftijdscategorieën verschillende manieren prefereren om een bijdrage te leveren aan de kerk of het goede doel. De opbrengst van kerken kan geoptimaliseerdlees verder

Lees verder