Effect van bijbaan op studie

Uit onderzoek is gebleken dat studenten beter presteren als ze naast hun studie een bijbaan hebben, maar die bijbaan moet gemiddeld niet meer zijn dan 12 uur per week. Door: Yasemin Orhan Steeds meer studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Door het hebben van een bijbaan zijn studenten minder financieel afhankelijk van hun ouders en kunnen zij hun loon besteden aan extraatjes zoals bijvoorbeeld reizen, kledij en uitgaan. Vraag is wel: gaat dit niet ten koste van de studie? Dit is dan ook een belangrijk thema zowel voor de studenten zelf, als voor onderwijsinstellingen, werkgevers en de overheid. Aan dit onderzoek hebben willekeurig 30 voltijd studenten van de Haagse Hogeschool deelgenomen. Gevraagd is, heb je een bijbaan en voorlees verder

Lees verder

Ziekenhuizen laten subsidies liggen

Uit onderzoek is gebleken dat ziekenhuizen tussen 2015 en 2018 subsidies hebben laten liggen. Van de onderzochte  ziekenhuizen in Nederland heeft maar 25% van de ziekenhuizen goed gebruik gemaakt van de subsidies. Door: Yasin Kurnaz De patiëntenzorg in de ziekenhuizen wordt steeds complexer. Dit komt door meerdere ontwikkelingen, zoals: toenemende technische mogelijkheden, toename van patiënten met meerdere aandoeningen en vergrijzing. Door deze toenemende complexiteit is het vereist dat de ziekenhuizen constant investeren in personeel. De ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft ieder jaar subsidies aan ziekenhuizen. Deze subsidies worden onder andere uitgekeerd voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen en voor de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ). Voor de subsidie kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg is er een subsidieplafond die ieder jaar verschilt.lees verder

Lees verder

Correlatie tussen directiesalarissen stichtingen en het aantal donateurs?

De afgelopen decennia is in de samenleving veel geschreven over het salaris dat een directeur van een stichting verdient. Hierbij is de vraag ontstaan of er een relatie is met de hoogte van het directiesalaris en het aantal donateurs. Door: Burak Gunaydin In het uitgevoerde onderzoek zijn er 10 stichtingen uitgekozen van een zoveel mogelijk gelijkwaardig formaat. Hiervan zijn de directiesalarissen en het aantal donateurs van de jaren 2016, 2017 en 2018 opgezocht en op basis van die waarnemingen is er een correlatiecoëfficiënt berekend. Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens ingevoerd om de hele hoge salarissen te beperken tot een acceptabel niveau, vandaar dat extreem hoge salarissen niet voorkomen. Met de gevonden gegevens is er getoetst oflees verder

Lees verder

Kerken dreigen te sluiten door onvoldoende inkomsten

De laatste jaren hebben kerken steeds meer moeite met het inzamelen van voldoende geld om voort te kunnen bestaan. Veel kerken hebben hun deuren moeten sluiten, omdat de opbrengsten de kosten niet meer konden dekken. Hier kunnen ze wat aan doen door beter in te zamelen. Door: Julia Hoek Een groot aantal kerken houdt jaarlijks een Actie Kerkbalans, waarbij gemeenteleden gevraagd worden om een financiële bijdrage te leveren om in de kosten van de kerk te kunnen voorzien. Bij het benaderen van de gemeenteleden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. Echter blijkt uit onderzoek dat de verschillende leeftijdscategorieën verschillende manieren prefereren om een bijdrage te leveren aan de kerk of het goede doel. De opbrengst van kerken kan geoptimaliseerdlees verder

Lees verder

Is de Wet normering topinkomens nageleefd door de hogere onderwijsinstellingen?

Zeven jaar geleden is als gevolg van maatschappelijk druk de Wet normering topinkomens (WNT) geïntroduceerd voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Hoe zit het nu met de naleving van deze wet bij de hogere onderwijsinstellingen? Door: Sinan Boyuksimsek Wet normering topinkomens Dat topfunctionarissen in de (semi)publieke sector bovenmatig hoge salarissen en ontslagvergoedingen kregen leidde tot een maatschappelijke verontwaardiging. De in 2013 geïntroduceerde wet had het doel om de salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector te verminderen. De onderwijssector Recent is er geconstateerd dat een aantal lagere onderwijsinstellingen zich niks aantrokken van de Wet normering Topinkomens. Er zijn gevallen bekend waarbij de bestuurders van instellingen twee keer zoveel salaris ontvingen dan een minister. Dit leidde weer tot verontwaardiginglees verder

Lees verder

Zijn de extra publicatie-eisen van een ANBI stichting gewenst door donateurs?

Uit mijn onderzoek blijkt dat sommige (potentiële) donateurs wel waarde hechten aan de extra publicatieplichten gesteld door de Belastingdienst om als stichting als een ANBI te mogen classificeren. Echter, komt er uit hetzelfde onderzoek naar voren dat praktische info belangrijker is voor iedere (potentiële) donateur, zelfs onder de (potentiële) donateurs die waarde hechten aan de extra publicatie-plichten wordt praktische informatie meer gewaardeerd. Door: Lars van Veen Voor dit onderzoek zijn de publicatie-eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI stichtingen vergeleken met de informatiebehoeften van (potentiële) donateurs. Een ANBI-stichting is een stichting die door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan zogenaamde ANBI stichtingen zijn een aftrekpost voor de inkomstenbelasting en daarom is het begrijpelijk dat delees verder

Lees verder

Eenmaal in een breedteteam nooit meer in een selectieteam

Als je eenmaal in een breedteteam zit, zal het niet meevallen om in een selectieteam te komen. Door: Laura Dolmans Uit onderzoek blijkt dat een breedteteam twee keer per week traint en in het weekend een wedstrijd heeft. De verplichtingen van een breedteteam is dat een hockeyspeler minstens bij één van de twee trainingen aanwezig dient te zijn. Uit onderzoek blijkt dat een selectieteam minstens twee à drie keer per week traint. De verplichtingen van een selectieteam zijn allereerst dat ze eerder aanwezig zijn bij de wedstrijden om te verzamelen. Ten tweede dienen selectieteams slottoernooien te houden met andere teams binnen dezelfde club om het niveau van spelen tijdens een wedstrijd te peilen. Ten derde dient een selectieteam meerdere teambesprekingenlees verder

Lees verder

Verschillende hogescholen, verschillende toelatingseisen

Soms lijken scholen erg van elkaar te verschillen. De manier waarop er wordt lesgegeven, maar ook de eisen waar je aan moet voldoen om toegelaten te worden voor een HBO opleiding. Zo kan je op de ene hogeschool starten met een havo diploma, terwijl voor de andere hogeschool wellicht een aanvullende toelatingstoets verplicht is. Onderwijs is onderdeel van de publieke sector dus zou dit niet uniform vastgesteld moeten zijn? Door: Tim Slierendrecht Schoolbesturen zijn erg vrij in de besteding van het budget dat ze van de overheid ontvangen. Hiertegenover staat dat onderwijsinstellingen transparant moeten zijn en de kwaliteit en prestaties sterk gemonitord worden. De overheid stuurt het onderwijs in de richting van een marktwerkende dienst ter bevordering van de kwaliteitlees verder

Lees verder

Zelfbeeld tieners wordt beïnvloed door social media

In de afgelopen vijf jaren is het gebruik van social media onder jongeren enorm toegenomen. Jongeren zouden door social media steeds meer onder druk komen te staan, om te voldoen aan ‘het ideale plaatje’. Door: Jotie Harnandan  Uit eigen onderzoek en bestaande onderzoeken blijkt dat de wens om iets aan je eigen uiterlijk te verbeteren, wordt beïnvloed door het sociale mediagebruik. Frequenter gebruik voorspelde een toename in de wens om cosmetische chirurgie te ondergaan. Jongeren die vaker socialenetwerksites gebruikten, hechtten later meer belang aan hun eigen uiterlijk, wat er vervolgens weer toe leidde dat ze meer geneigd zijn cosmetische chirurgie te willen ondergaan. De effecten waren even sterk aanwezig bij jongens en meisjes. Het blijkt dus dat het gebruik van socialenetwerksites ongewenstelees verder

Lees verder

Deeltoetsen efficiënt of juist niet

Niet een geheel tentamen, maar een cumulatief tentamen van drie toetsen. Drie kansen voor het behalen van een voldoende, minder druk voor de studenten toch? Door: Sounailys Joseph Steeds meer opleidingen maken gebruik van deeltoetsen. Hierbij krijgen de studenten drie cumulatieve toetsen, die samen als een geheel tellen. De leerstof voor de toetsen zullen opbouwend worden gegeven tijdens de lessen. Ideaal voor studenten vindt de Hogeschool. Maar wat vinden de studenten? De meningen zijn verdeeld. Uit een onderzoek op basis van enquêtes is gebleken dat de meningen erg verdeeld zijn. Zo zijn er studenten die zeker een voorstander zijn van deeltoetsen en aangeven de stof beter te begrijpen en meer motivatie te hebben. Echter zijn er ook studenten die lieverlees verder

Lees verder