Hebben grote gemeenten een betere interne beheersing?

Al drie jaar op rij slagen 25 gemeenten er niet in een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Het aantal gemeenten dat het wel lukt is toegenomen tot 87% voor het verslagjaar 2017. Naar aanleiding van dit nieuws heb ik een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar de interne beheersing van gemeenten. Onderzocht is of de grootte van een gemeente verband houdt met de mate van interne beheersing.

 Door: Kelly Huij

 Gemeenten zijn aan de hand van inwoneraantallen verdeeld in kleine, middelgrote en grote gemeenten. Per grootte zijn vier gemeenten nader onderzocht aan de hand van hun jaarrekening, managementletter en accountantsverslag van 2017. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zijn de gemeenten beoordeeld en zijn punten toegekend. Wanneer op een criteria slecht gescoord wordt zijn min twee punten toegekend. Onvoldoende staat gelijk aan min één punt, een voldoende betekent plus één punt en goed zorgt voor plus twee punten. Indien een criteria niet van toepassing is of niet besproken is, worden geen punten toegekend. Hoe hoger de score, hoe beter de interne beheersing binnen een gemeente.

Bevindingen

Uit Tabel 1 blijkt dat kleine gemeenten de hoogste totaalscore en middelgrote gemeenten de laagste totaalscore hebben. Zowel bij de grote gemeenten als bij de middelgrote gemeenten zijn er enkele grote negatieve uitschieters. Bij grote gemeenten heeft dat te maken met de slechte, dan wel onvoldoende kwaliteit van de IT-omgeving. Daarnaast is de frauderisicoanalyse niet altijd van voldoende kwaliteit bij deze omvang van gemeenten. Bij middelgrote gemeenten zijn de procesbeschrijvingen en is de functiescheiding onvoldoende. Tevens vertonen de IT-omgeving en de frauderisicoanalyse gebreken. Ook waren bij deze gemeenten veel herstelwerkzaamheden benodigd. Enkele kleine gemeenten hebben onvoldoende actuele en concrete procesbeschrijvingen, onvoldoende voortgang van de interne beheersing ten aanzien van voorgaande jaren, onvoldoende kwaliteit van de IT-omgeving en de frauderisicoanalyse is gebrekkig. Voor de rest scoren de kleine gemeenten voldoende dan wel goed. Uit Tabel 2 blijkt dat de kleine gemeente Waalre het beste scoort. De rest van de top drie bevat zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat kleine gemeenten een betere interne beheersing hebben in vergelijking met de grote en middelgrote gemeenten. Uit eigen onderzoek is dus gebleken dat grote gemeenten geen betere interne beheersing hebben. Wel kan de kanttekening geplaatst worden dat binnen de middelgrote en grote gemeenten de mate van interne beheersing enorm divers is. Hierdoor wordt het totaalbeeld per grootte gemeente vertroebeld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *