Eén jaar na de invoering van OOB-status voor woningcorporaties

Woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden ontvangen nu sinds een jaar de titel ‘OOB’ (Organisatie van Openbaar Belang). Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties en voldoen deze gevolgen wel aan het doel van de OOB-status? Door: Marcha van Benten Per 1 januari 2020 zijn onder andere woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden toegevoegd aan het rijtje ‘Organisatie van Openbaar Belang’. Dit betekent meer regels en extra kosten voor woningcorporaties met een OOB-status. Het doel van deze status is om de kwaliteit van de accountantscontrole te verbeteren. Dit is verplicht gesteld voor dergelijke grote woningcorporaties vanwege het maatschappelijk belang dat ze hebben. Gevolgen van de OOB-status voor woningcorporaties zijn extra kosten en enkele andere regels. Extra kosten komen voort uit delees verder

Lees verder

Opdraaien, opdraaien, opdraaien inwoners de dupe van begrotingstekorten

Uit onderzoek is gebleken dat er in een aantal gemeentes in Nederland inwoners onrechtmatig de dupe zijn van de begrotingstekorten. Er bestaat namelijk een matige kans dat de hoeveelheid inwoners van een gemeente de reden is voor een hoger begrotingstekort. Door: Zubair Hoesenie Een aantal gemeentes in Nederland heeft te maken met structurele begrotingstekorten. Deze gemeentes verhogen meestal hun OZB-tarief, de rioolheffing en diftar om de tekorten te compenseren. Daarnaast bezuinigen deze gemeentes vaak op zwembaden, sportvoorzieningen, bibliotheken en zorg. De inwoners zijn dus meestal de dupe van de tekorten, maar is dit wel terecht? Gemeentes ontvangen voldoende budget om hun uitgaven te compenseren, omdat er tijdens het toewijzen van het budget rekening wordt gehouden met het aantal inwoners. Desondankslees verder

Lees verder

Hoge zorgkosten in Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat de zorguitgaven per hoofd in 2019 significant zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde zorguitgaven per hoofd in de periode 2005 tot en met 2018 rekening houdend met inflatie. De oorzaken zijn de vergrijzing, hogere eigen bijdrage, hogere premie, kosten die niet meer worden vergoed en ongezond gedrag. Door: Shekhar Lalaram ”De groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet te organiseren”, zegt minister van Financiën Foppe Hoekstra. Het Centraal Planbureau becijferde dat de zorgkosten in de volgende kabinetsperiode oplopen tot 100 miljard. Dit is tien procent van het bedrag wat in Nederland jaarlijks wordt verdiend. Volgens Hoekstra komen door deze zorguitgaven andere overheidsuitgaven in de verdrukking. Het islees verder

Lees verder

Effect van het anti-armoedebeleid op de voedselbank

Armoede kan altijd aanwezig zijn. Ook in Nederland is er sprake van armoede. Om armoede in Nederland te bestrijden is er een anti-armoedebeleid opgesteld. Dit beleid kan worden ingezet om mensen te ondersteunen die leven onder de armoedegrens. Er is gebleken dat het anti-armoedebeleid heeft bijgedragen aan een lichte daling van de armoede in Nederland. Toch zoeken steeds meer gezinnen hulp bij de voedselbank. Dat is tegenstrijdig aangezien de armoede in Nederland daalt. De vraag is nu hoe dit kan. Door: Shalina Boedhoe Sinds het invoeren van het anti-armoedebeleid van de overheid wordt er een uitkomst geboden voor gezinnen die leven onder de armoedegrens. Het anti-armoedebeleid biedt de voedselbank aan als een tijdelijke voorziening en biedt ook steun door bijvoorbeeldlees verder

Lees verder

WNT, negatieve invloed op de kwaliteit van bestuursleden, of toch niet?

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de invoering van de WNT geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het bestuur van WNT- instellingen. Door: Shabana Rashan Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingevoerd. De wet legt een maximum op de beloningen en ontslagvergoedingen en is van toepassing op topfunctionarissen in publieke sectoren. De invoering van de wet kan invloed hebben op de kwaliteit van de bestuursleden, wegens gebrek aan motivatie bij een te lage maximumbeloning. Dit kan resulteren tot een uitstroom van ervaren bestuursleden en een instroom van minder gekwalificeerde kandidaten. In januari 2021 is er door een accountancy studente zowel literatuur als praktijkonderzoek uitgevoerd naar de invloed van de invoering van delees verder

Lees verder

“Is bureaucratie de meest geschikte organisatiestructuur binnen de publieke sector?”

Door: Nermin Snabel De publieke sector bestaat uit allerlei non-profitorganisaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, universiteiten en woningcorporaties. Binnen deze sector is vaak een bureaucratische organisatiestructuur aanwezig. Gericht op regels, procedures, protocollen, onpersoonlijk en standaardisatie van taken zijn kenmerken van bureaucratie. Er zijn vele andere organisatieculturen te onderkennen. Is bureaucratie de meest passende? Kenmerkend voor de bureaucratische organisatie is, dat het een geformaliseerde organisatie is; medewerkers binnen de organisatie gaan veelal gebukt onder een grote hoeveelheid regels en procedures. Hierdoor ontstaat weinig ruimte voor eigen inbreng van de medewerker. Dit kan consequenties hebben voor de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. De bureaucratische organisatie kent een aantal beperkingen. Een risico is dat de functionele afdelingen eigen belangen na gaanlees verder

Lees verder

De tevredenheid van de studenten met het onderwijs op afstand

De Haagse Hogeschool heeft voor dit onderzoek Bram Gad aangesteld als  onderzoeker. In dit rapport wordt onderzocht of de tevredenheid van de studenten met het onderwijs op afstand invloed heeft gehad. Denk hierbij aan de vervolgstappen van de studie en de emoties rondom de studenten. Hier kwam uit dat de meerderheid terug wil naar fysieke lessen en niet tevreden is met het onderwijs op afstand Door Bram Gad Aanleiding Toen Nederland op slot ging en zo ook  de scholen. Stages werden vanuit huis uitgevoerd en langzaam begonnen scholen met het onderwijs geven op afstand. Dit betekende voor veel scholen dat zij een nieuwe manier van lesgeven moesten ontdekken om toch de student zo ver te krijgen om zijn toetsen telees verder

Lees verder

Vrouwen in de top van ziekenhuizen

Vanaf 2021 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om minimaal dertig procent van de bestuursfuncties door vrouwen te laten vervullen. Hierdoor is er een stijging te zien in het aantal vrouwen in de top. Voor non-profit organisaties zoals ziekenhuizen geldt deze regel niet. Uit onderzoek is gebleken dat ook bij ziekenhuizen een stijging heeft plaatsgevonden. Door: Joani Schrader In verschillende onderzoeken is het belang van een divers bestuur naar voren gekomen. Het versterkt niet alleen de positie van de vrouw in de top, maar zorgt ook voor versterking van het gehele bedrijf. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om meer bestuursfuncties door vrouwen te laten vervullen, maar ook zij zien de overduidelijke meerwaarde voor het bedrijf. Tussen 2014 en 2018 is erlees verder

Lees verder

De kwaliteit van de governance structuur op de prestaties van woningcorporaties

Woningcorporaties staan de laatste jaren erg onder druk en komen geregeld slecht in het nieuws voor. Bij schandalen wordt er direct gekeken naar het bestuur en toezicht op een woningcorporatie, ook wel ‘de governance structuur’. In januari 2021 is een rapport opgesteld door Freek de Groot, waarin onderzoek is gedaan over de relatie tussen de kwaliteit van de governance structuur en de prestaties van woningcorporaties. Zoals we wisten in een man- en vrouwverhouding belangrijk om een positieve bedrijfscultuur te bevorderen. Door: Freek de Groot Om dit onderzoek uit te voeren dient eerst bepaald te worden wat als Governance kwaliteit wordt gezien. Er zijn principes vastgelegd in de Governance code door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Hier zijn vijf principeslees verder

Lees verder

De loonkloof binnen en tussen de overheidsorganisaties en het bedrijfsleven

De een kwam erachter doordat het bedrijf onderzoek deed naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de ander werd getipt door de wethouder voor wie ze werkte. Wat doe je als het blijkt dat je als werknemer vele malen minder verdient dan diverse werknemers binnen een organisatie? Door: Erkan Buran Uit een eerder onderzoek van de Volkskrant naar aanleiding van de 25 hoogste bestuurders van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is gebleken dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld 51 keer meer salaris verdient dan de werknemer. Daartegenover blijkt uit een artikel over ambtenarensalarissen dat juist bij overheidsorganisaties, zoals het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur de verschillen in beloningen tussen de top en de werknemers over het algemeen hetlees verder

Lees verder